Spørgsmål & svar om Juelsminde Dagskole

Hvornår startede Juelsminde Dagskole?

Juelsminde Dagskole blev etableret og startet op i 2005 og siden har mange hundrede elever bidt enderne af deres blyanter, fået rejsefeber og lært at regne den ud, men vigtigst af alt har de udviklet sig som mennesker og fået lommerne fulde af gode minder for livet.

 

Hvem går på Juelsminde Dagskole?

Juelsminde Dagskole er en skole for de børn og unge, som har svært ved at finde sig tilrette i det almindelige skole- og uddannelsessystem. Det er børn og unge, der har brug for et varieret undervisningsprogram og en skole med stor rumlighed i forhold til den enkelte og samtidig vægter fællesskabet højt. Det er børn og unge, der profiterer af et praktisk og virkelighedsnært læringsmiljø.

Det kan være børn og unge med indlæringsvanskeligheder, sociale eller adfærdsmæssige udfordringer, børn og unge, der føler sig alene eller som isolerer sig og ikke har gået i skole i en kortere eller længere periode.

Det kan være børn og unge, hvis vanskeligheder skyldes en diagnose. Alle sammen er det børn og unge, der gerne vil have, at det går dem godt, gerne vil have venner og succes, og som har brug for tæt vejledning og et fællesskab at være i.

Hvordan er Juelsminde Dagskole godkendt?

Juelsminde Dagskole er en privat selvejende institution beliggende i Hedensted Kommune.

Undervisningstilbuddet er godkendt af Hedensted Kommune gennem en undervisningsoverenskomst og samme kommune fører også tilsyn. Det sikres, at skolen lever op til samme undervisningsniveauer som i folkeskolen.

Skolens bestyrelse og revisorer godkender også skolens budgetter og regnskaber.

Hvordan er skolens økonomi organiseret?

Undervisningstaksten på Juelsminde Dagskole er beregnet på baggrund afet godkendt budget. Månedsprisen kan varierer afhængig af den enkelte elevs behov og betales af de respektive kommuner, der indskriver eleverne på skolen.

Grundtaksen i 2020 er pr. måned: 28.221 kr.

Ved indskrivning underskrives en kontrakt mellem den anbringende kommune og skolen.

Juelsminde Dagskole er en selvejende fond, som er non-profit. I flg. vedtægterne skal et evt. overskud gå ind i Fonden.

Skolen har et budget, til dækning af driftsudgifter, som godkendes af tilsynet.

Skolens regnskaber revideres af statsautoriseret revisor …

Hedensted Kommunes tilsyn godkender skolens budgetter og regnskaber.

Hvordan bruges pengene på Juelsminde Dagskole?

Det er lederen i samråd med personalegruppen på skolen, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af skolen står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder, i forhold til at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk og økonomisk.

Hvordan er dagskolen organiseret rent juridisk?

Juelsminde Dagskole er en selvejende fond. Bestyrelsen vælges blandt skolekredsens medlemmer og er på valg hvert 2. år.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, og budgetter og regnskaber forelægges bestyrelsen og Hedensted Kommunes skoleforvaltning.

Skolens leder er Ellen Holberg Petersen.

Er Juelsminde Dagskole en del af Tvind?

Juelsminde Dagskole er en del af samarbejdsformen interessefællesskabet Tvind. Vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi alle kan bidrage og høste, dele idéer og udvikle på pædagogik, programmer, tilbud og metoder sammen med lignende institutioner og skabe nyt på grundlag af disse erfaringer og drøftelser.

Mange af skolerne, som er en del af interessefællesskabet Tvind, deltager i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art, såsom  “Olympiade”- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne og Efterårskoncert på Juelsminde Dagskole, hvor hver skole optræder med teater eller poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten, som er et klassisk koncert-arrangement i Holstebro Musikteater.

Det handler ikke kun om uddannelse, men også  om dannelse.

Hvilke fordele er der ved at være en del af Tvind?

Ved at være flere institutioner der går sammen, har vi mulighed for at skabe og deltage i større og kvalitetsfyldte sportslige og kulturelle arrangementer. Her har vore elever også lejlighed til at være sammen med mange andre forskellige unge mennesker og deltage i aktiviteter og udfordre deres talenter og sociale færdigheder.

Vi bruger også netværket til videns- og erfaringsdeling med de andre skoler og opholdssteder tilknyttet interessefællesskabet, og de fælles høstede erfaringer giver os mulighed for at identificere nye og mere effektive måder at støtte og uddanne børnene og de unge.

Vi samarbejder og netværker desuden med bosteder og skoler, der ikke er med i interessefællesskabet Tvind.

Er Juelsminde Dagskole en selvstændig institution?

Juelsminde dagskole er en selvstændige enheder uden ejer (en fond), så der er ikke nogen, der økonomisk profiterer. Alle midler anvendes af skolen efter formålet og de godkendte budgetter. Regnskaberne revideres af autoriserede revisorer, og godkendes af de respektive bestyrelser og tilsynsmyndigheder.

Når der gennemføres fællesaktiviteter med andre institutioner, sker det på sammenskuds-basis, og vores andel af omkostningerne er en del af det budget, der godkendes af bestyrelsen og tilsynet.

Hvad betyder det at være i Lærergruppen?

Lærergruppen blev formet af en lille gruppe lærere, der i 70’erne lagde alle deres ressourcer sammen for at etablere skoler i Danmark. Lige siden har mennesker fra Lærergruppen taget mange nye initiativer, både på skole- og uddannelsesområdet, inden for energispørgsmål og udviklingshjælp, og aktiviteterne har bredt sig til mange lande.

Mennesker fra Lærergruppen arbejder ikke bare med skole og undervisning, men også med sociale opgaver, udviklings- og miljøprojekter og produktion. Lærergruppen er en privat sammenslutning af mennesker. Den har ingen formel struktur, ingen juridisk status ej heller nogen religiøs eller politisk tilknytning.

Ejer Juelsminde Dagskole sine bygninger?

Juelsminde Dagskole lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som fortrinsvis udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske opholdssteder.

Lejekontrakterne, som skolen har indgået med Fælleseje, er godkendt af de respektive tilsynsmyndigheder.

Fælleseje, hvem er det?

Fælleseje er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond) med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

Fællesejes formål omfatter udlejning af fast ejendom og skibe til undervisning og uddannelse, der søger at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse lokalt, nationalt og globalt.

Fælleseje kan også støtte andre selskaber og institutioner med tilsvarende formål.

Fælleseje kan endvidere støtte personer, foreninger og institutioner, som arbejder for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse, som f.eks. defineret i FNs menneskerettighedserklæring af 10. december 1948.

Fælleseje kan også støtte industriel forskning, udvikling og produktion inden for landbrug, skovbrug, fremstilling, handel, transport, søfart, service og miljø.

Bestyrelsen i Fælleseje består af 5-7 medlemmer, hvoraf de to, heraf formanden, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen som uafhængige af stifter.

Fællesejes årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres hvert år på www.cvr.dk efter reglerne for erhvervsdrivende fonde.

Fællesejes hovedvirksomhed er at udleje fast ejendom og skibe til skoler og sociale institutioner mv. i Danmark og England.
Af sit overskud støtter Fælleseje projekter inden for undervisning og uddannelse, sundhed og landbrug.

Er Juelsminde Dagskole byens kulturhus?

Faciliteterne på Juelsminde Dagskole danner rammerne for mange forskellige arrangementer i årets løb.

Vores festsal bruges flittigt af lokale foreninger og foredragsholdere, til afholdelse af familiedage og sommerlejre samt til caféaftener for internationale borgere fra by og opland.

Sportshallen indtages af børnefødselsdage og naboer, der udfordre hinanden i en rask badmintonkamp også omdannes den to gange om året til henholdsvis en teatersal og en koncertsal, når vi afholder vores store events Sommerteaterstævne og Efterårskoncert.

Arrangementerne er for indbudte skoler, samarbejdspartnere og lokalbefolkningen.

Vores store park og shelterområde med bålbladsen og trampolinen som centrum for hygge og fællesskab, mødes vi med naboens børn og voksne. En blandet flok af mennesker med mange forskellige nationaliteter.

Derudover samarbejder vi med lokale erhvervsdrivende om praktikpladser til vores elever.