Undervisningsmetoder

På Juelsminde Dagskole betyder det noget, at undervisningen er virkelighedsnær, vigtig, og at den udfordrer den enkelte elev lige netop dér, hvor han eller hun er.

I undervisningen skal der skrives diktat, læres tabeller, forstås statistikker og vide hvad fotosyntese er for en proces, men det gælder i lige så høj grad om at blive dygtig til at lodde, dyrke grøntsager, sætte et vindue i eller lave den mest fristende frokostbuffet for sine skolekammerater.

Undervisningen kan også være, at lære om menneskers liv og levevilkår ved at besøge dem – på deres arbejde eller hjemme, hvor de bor.

Skal vi lære om fiskeri, får vi en fisker til at komme og fortælle, og vi tager med ud en tidlig morgen på hans fiskekutter. Skal vi lære om Mellemøsten, besøger vi familier i Gellerup parken og Bazar Vest i Århus og får nye gode venner.

Undervisningen skal styrke elevernes gå-på-mod og nysgerrighed for at forstå sig selv og den verden vi lever i. Den skal være så oplevelsesrig, at den bliver husket i lang tid, og den skal være så vigtig, at den ikke vil undværes

For at lykkes med det oplevelsesrige program og de læringsmål vi sammen med eleven har sat os for det gældende skoleår, benytter vi os af forskellige undervisningsmetoder, som vi har haft stor succes med. Vi har et udvidet valg af metoder og læringsstile, hvilket er et vigtigt redskab at have, når der skal skabes et spændende og engagerende læringsmiljø og skabes gode resultater.

Kurser

Vi tilrettelægger undervisningen efter en struktur, som vi kalder Kurser, Studier og Oplevelser. 

Kurserne afholdes af lærerne enten til morgensamling for hele elevgruppen eller i klassen for en mindre elevgruppe. Et kursus kunne være et oplæg om global opvarmning, hvad er global opvarmning og hvordan kan vi se det forme sig på verdensplan og i vores eget lokalområde? Oplæget ligger op til en diskussion om, hvad vi selv kan gøre i hverdagen, for at afhjælpe problemet eller måske kan vi nytænke og udvikle idéer, der kan afhjælpe på et større plan?

Kurserne er med til:

  • At sørge for at hverdagens gøremål ikke bliver for små eller for ligegyldige
  • At eleven hele tiden forsynes med ny inspiration
  • At eleven kommer til at interessere sig for noget
  • At eleven begynder at tage stilling til omverdenen
  • At eleven begynder at se sig selv i et fællesskab
  • At eleven får mod, styrke og energi
  • At eleven bliver engageret
  • At eleven får sat krydderi på tilværelsen.

 

Studier

Det er i studierne vi finder skolefagene. Hver elev får udleveret en bærbar computer og har her adgang til skolens digitale opgaver. Det betyder, at når der er matematik, kan hver elev arbejde med opgaver på lige det niveau, som passer til den enkelte. Eleverne arbejder også i relevante bøger.

Studierne er tilrettelagt som selvstudier, hvor eleven tager ansvar for egen læring, men støttes af sin lærer. Studierne foregår i mindre grupper eller enkeltvis alt efter opgavetype og situation.

Oplevelser

Oplevelser er dér, hvor vi er ude og opleve verden, enten på egen hånd eller sammen med klassekammeraterne.

At have en oplevelse er en rig mulighed for læring, der bevæger sig væk fra udenadslære og standarddidaktikken. Læren kan træde tilbage og skabe en situation for læring der er mere praktisk, involveret og engageret. En oplevelse er individuel, og individet der står i oplevelsen, kan bidrage med det han eller hun kan, hvilket skaber en læringssituation, som kan skræddersyes til eleven og hvor motivationen er forfriskende anderledes. Oplevelsen spiller ind i vores gennemgående filosofi om læring, hvor ønsket om læring er første prioritet.

Oplevelser appellerer også til vores følelser.

Oplevelser rører ved det inderste, rammer os i hjertet og får sjælen til at glædes.
Nogle gange sker der det, at denne følelsesmæssige tilstand går over i en mere varig tilstand – en ny erkendelse, et nyt spring, der medfører en forandret adfærd, men det sker næsten aldrig af sig selv. Det sker, fordi oplevelsen bliver bearbejdet, fordi den bliver tænkt over, diskuteret med nogen og fortalt. Det er den nye bevidsthed, der forandre eleven.

Oplevelser er opdelt i:

Fællesoplevelser: dvs. koncerter, OL, teater, studierejser i DK, og studierejser ude i verden, sejlture med store og mindre skibe o.m.m.

Egne oplevelser: hvor eleven lærer at genkende oplevelser, udtrykke sig om dem og bruge processen til at inddrage dem konstruktivt i sit videre liv fx ”Jeg sang i et orkester til efterårskoncerten for 300 mennesker”, ”Jeg gik langs stranden til Staksrode, selvom det regnede og blæste, og jeg var helt udmattet” osv.

Fri oplevelser: her skal eleven kunne redegøre for, hvad han eller hun har fået ud af oplevelsen, har lært, hvad det kan føre til og eleven skal øve sig i at vurdere, hvilken betydning oplevelsen har haft for ham eller hende nu og i fremtiden.

KRAP

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis.

I anvendelsen af KRAP metoden har vi fokus på at give eleven en større forståelse af personlige og sociale kompetencer, så han/hun bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i anvendelsen af KRAP metoden er, at vi sætter et positivt og anerkendende fokus på elevernes ressourcer – uden at benægte, at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

Alkalær

Alkalær er en undervisningsmetode, der er udviklet til elever, der har svært ved at læse.

Vi oplever, at ved brug af Alkalær metoden, så bliver eleverne mere motiveret, undervisningen bliver automatisk systematisk og grundig, og eleven får den rette støtte og hjælp fra læreren. Det fører til, at alle elever blive fortrolige med sprogets lyde og kan komme til at læse.

Legitim Perifer Deltagelse

Den legitime perifere deltagelse, betyder at eleven gradvist indsluses til fuld deltagelse.